[email protected]

(02550)233439, 233438

Geography Achievements

Year

Name of the Student

Percentage

2016-17

Nagre Poonam Jagnnath

79.08%

Shingade Shital Somnath

73.83%

2017-18

Bahmne vaishali Somnath

51.%

Rajole Shubham Shantaram

50.58%

2018-19

Khelukar Ashish Dnyaneshwar

66.33%

Gaykhe Kalpesh Satish

56.5%

2019-20

Pathade Pooja Somnath

73.33%

Jamdhade Pallavi Sunil

67.75%

2020-21

Tarle Kavita Ashoka

71.5%

Gholap Megha Bhagwan

71.25%